VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač

Miestne zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač zasadalo 27. septembra 2016.

Jedným z bodov programu bol aj Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktoré dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Lamač č. 5/20115 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač.

Návrh VZN dopĺňa v súčasnosti platné VZN o § 4a „Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry“ a znie:

„Prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry1 sa určuje takto:
pondelok až nedeľa od 07.00 h do 22:00 h“

Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s nariadením, sú povinní odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia upraviť prevádzkovú dobu svojich prevádzkarní.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.

Stiahnite si VZN č. 1/2016

Späť na hlavnú stránku