Údaje v Registri vylúčených osôb

Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:

a) meno, priezvisko a titul fyzickej osoby

b) rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,

c) dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,

d) dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa § 34 odseku 2,

e) dátum začatia plynutia lehoty a dátum uplynutia lehoty trvania zákazu účasti na hazardných hrách, ak ide o fyzickú osobu podľa § 34 odseku 2 písm. e).

Údaje do registra vylúčených osôb poskytuje

a) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o fyzickej osobe poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi a fyzickej osobe, ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné a tovždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie o priznaní nároku na náhradné výživné,

b) fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie,

c) Národné centrum zdravotníckych informácií o fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, a to vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do registra podľa osobitného predpisu zapísaný údaj o tom, že sa tejto fyzickej osobe diagnostikovala choroba patologického hráčstva,

d) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej republiky o fyzickej osobe, ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium, a to vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia,

e) orgán činný v trestnom konaní o fyzickej osobe, voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy, a to vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa takéto trestné stíhanie začalo,

f) súd, ktorý vydal rozhodnutie o zákaze účasti na hazardných hrách o fyzickej osobe, ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, vrátane informácie o skrátení lehoty trvania tohto zákazu; tento súd poskytuje údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov z informačného systému súdu. Tieto údaje poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.