Etický kódex člena Asociácie zábavy a hier

Prevádzkovanie hazardných hier je legálnym odvetvím zábavy v štátom regulovanom prostredí. Stávka je vecou slobodného, kvalifikovaného a informovaného rozhodnutia každého jednotlivca staršieho ako osemnásť rokov.

Spolu so zdokonaľovaním legislatívy štátu vzniká okrem nevyhnutného rešpektovania všeobecne záväzných predpisov aj potreba presadzovania obchodnej etiky jednotlivých členov asociácie. Týka sa to vzťahov k hráčom, rovnako k štátnym orgánom, rôznym inštitúciám i verejnosti.

Na týchto základoch sú postavené aj vzájomné styky členov asociácie. Asociácia zábavy a hier (ďalej „Asociácia“)  prijala k zabezpečeniu žiaduceho konania svojich členov tento kódex.

Článok 1

(1)     Člen Asociácie je povinný:
a)      dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky,
b)      dodržiavať predpisy ďalších organizácií, s ktorými je člen v právnom vzťahu, ako aj tento Kódex a ďalšie záväzné predpisy Asociácie,
c)      vedome neporušovať alebo neasistovať pri porušení týchto právnych predpisov a nepodporovať iných v takomto konaní.

Článok 2

(1)     Člen Asociácie sa smie odvolávať na členstvo uvážlivým a dôstojným spôsobom tak, aby nijakým spôsobom toto členstvo, Asociáciu alebo iných členov Asociácie nepoškodil.
(2)     Člen Asociácie môže používať logo Asociácie a označenie „Člen Asociácie zábavy a hier“.

Článok 3

(1)     Člen Asociácie sa nesmie správať neprofesionálnym spôsobom obsahujúcim nečestnosť, podvod alebo účelové manipulovanie s faktami, alebo na takomto správaní sa podieľať.
(2)     O svojej dôveryhodnosti, čestnosti a profesionalite sa nesmie vyjadrovať zaujato, skreslene alebo negatívne.

Článok 4

(1)     Člen Asociácie je povinný:
a)      informovať svojich pracovníkov, že je zaviazaný zosúladiť svoju činnosť s týmito pravidlami,
b)      oboznámiť svojich pracovníkov s obsahom týchto pravidiel,
c)      podľa potreby zabezpečiť svojim pracovníkom rovnopisy týchto pravidiel.
(2)  Riadiaci pracovníci člena Asociácie musia uplatňovať primeranú kontrolu svojich podriadených, aby odhalili alebo predišli porušeniam týchto pravidiel.

Článok 5

(1)     Člen sa nesmie písomne alebo ústne vyjadrovať nepravdivo, neúplne alebo skreslene o:
a)       službách, ktoré je schopný vykonať,
b)       kvalifikácii svojich pracovníkov a manažérov,
c)       členstve v Asociácii.
(2)     Člen sa nesmie písomne alebo ústne vyjadrovať nepravdivo, neúplne alebo skreslene o:
a)       službách poskytovaných inými členmi,
b)       kvalifikácii pracovníkov a manažérov iných členov.

Článok 6

(1)       Informácie a údaje o hráčoch a ich účasti na hre sú predmetom herného tajomstva. Člen Asociácie, jeho pracovníci a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier,  t.j. každý, kto príde do styku s herným  tajomstvom, je povinný zachovávať mlčanlivosť a zabrániť, aby sa s ním oboznámila iná osoba.
(2)       Za herné tajomstvo sa považujú také údaje a okolnosti súvisiace s uzavieraním stávok a výplatou výher, pri ktorých je žiaduce, aby v záujme prevádzkovateľa alebo hráča zostali utajené (t.j. meno a bydlisko hráča, výška podaných vkladov, výška výhier dosiahnutých jednotlivými hráčmi a pod.). Meno hráča môže byť zverejnené inej osobe výlučne s výslovným súhlasom tohto hráča.
(3)       Informácie podľa odsekov 1 a 2 na základe písomnej žiadosti oznamuje člen Asociácie len orgánom, ktorým je zo zákona povinný poskytnúť súčinnosť.

Článok 7

(1)     Členovia Asociácie sú oprávnení presadzovať svoje spoločné záujmy pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, ako aj s inými subjektmi, ktorých činnosť má na aktivity členov Asociácie vplyv.
(2)     Pri obhajobe záujmov v zmysle ods. 1 člen musí:
a)       postupovať verejne, otvorene a transparentne,
b)      informovať o dosahoch navrhovaných riešení a ich celospoločenskom prospechu.

Článok 8

(1)     Členovia Asociácie sa správajú voči sebe čestne, zodpovedne a korektne a snažia sa vyvíjať a riadiť svoju činnosť tak, aby medzi členmi Asociácie neprichádzalo k rozporom, ktoré nemajú povahu v obvyklom konkurenčnom správaní.
(2)     Členovia Asociácie môžu slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť voči ostatným členom Asociácie v záujme dosiahnutia svojho prospechu. Sú však pritom povinní dodržiavať pravidlá súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať. Členovia Asociácie nesmú predovšetkým vyvíjať činnosti, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi súťaže a ktoré súčasne môžu privodiť ujmu iným členom Asociácie alebo hráčom.

Článok 9

(1)     Členovia Asociácie sa snažia riešiť svoje vzájomné rozpory dohodou. V prípade ak niektorý člen Asociácie považuje správanie iného člena Asociácie v rozpore s článkom 8 alebo pokiaľ sa niektorý člen Asociácie dostane do rozporu s iným členom Asociácie, bude sa snažiť vyriešiť takýto rozpor alebo správanie druhého člena Asociácie zmierlivo dohodou, v prípade potreby za prispenia Etickej komisie.
(2)     Členovia Asociácie nezačnú voči sebe viesť súdne, správne alebo iné konanie predtým než sa pokúsia odstrániť vzájomné rozpory dohodou a v prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania sú povinní o svojom úmysle začať takéto konanie vopred dotknutého člena Asociácie informovať.

Článok 10

Dodržiavanie etického kódexu člena Asociácie je dobrovoľné, v prípade jeho porušenia členom Asociácie, upozorní valné zhromaždenie na jeho správanie, ktoré je v rozpore s etickým kódexom a ak nedôjde k náprave, môže ho vylúčiť pre neetické správanie z Asociácie.

Piešťany, 14. máj 2019

Stiahnite si Etický kódex Asociácie zábavy a hier