Samovylúčenie

Fyzická osoba, ktorá chce sama požiadať o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela svoje údaje do registra vylúčených osôb správcovi registra jedným z nasledovných spôsobov:

a) v elektronickej podobe s využitím Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) a to prostredníctvom služby všeobecná agenda u poskytovateľa služby Úrad pre reguláciu hazardných hier. V žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a dôvod zápisu (napr. samovylúčenie). V prípade elektronického podania musí byť takáto žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom fyzickej osoby, ktorá o vylúčenie žiada.

b) v listinnej podobe zaslaním, resp. doručením autorizovanej žiadosti (t.j. s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby, ktorá o vylúčenie žiada) poštou, resp. osobne. Adresa na zaslanie žiadosti je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Odbor licencií a správy odvodov a príspevkov, Križkova 9 , 811 04 Bratislava. Úradné osvedčenie podpisu fyzickej osoby, ktorá o vylúčenie žiada, na uvedenej žiadosti je podmienkou na jej spracovanie.

Formulár žiadosti o vylúčenie z účasti na hazardných hrách je zverejnený na webovom sídle správcu registra a nájdete ho na tomto odkaze. Zároveň na tomto webe nájdete aj stručný manuál „Čo robiť, ak sa chcem nechať ZAPÍSAŤ do registra vylúčených osôb“.

Fyzická soba zapísaná v registri na vlastnú žiadosť môže požiadať o výmaz z registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise.

Žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb zasiela fyzická osoba zapísaná v registri na vlastnú žiadosť správcovi registra osobne, v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom alebo v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Formulár žiadosti o výmaz z registra vylúčených osôb je zverejnený na webovom sídle správcu registra a nájdete ho na tomto odkaze. Zároveň na tomto webe nájdete aj stručný manuál „Čo robiť, ak sa chcem nechať VYMAZAŤ z registra vylúčených osôb“.