Register vylúčených osôb

Register vylúčených osôb (RVO) je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa § 33 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Register vylúčených osôbbol zriadený s účinnosťou od 1. januára 2019.

V zmysle § 33 ods. 3 je fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať.

Správcom registra vylúčených osôb je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 9,811 04 Bratislava.

Prevádzkovaním registra vylúčených osôb je poverené DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.