Zákon o hazardných hrách

Zákon č. 30/2019 Z.z. (aktuálne platná časová verzia predpisu)

Zákon č. 171/2005 Z.z. (časová verzia predpisu účinná od: 1.1.2019 do 28.2.2019)

Súvisiace vyhlášky:

Vyhláška č. 60/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení

Vyhláška č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 446/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier

Vyhláška č. 437/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier

Vyhláška č. 445/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu

Vyhláška č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry

Vyhláška č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier