Orgány AZAH

Orgánmi asociácie sú v zmysle stanov valné zhromaždenie a prezídium. V čele asociácie stojí prezident asociácie.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. Riadne valné zhromaždenie zvoláva prezident asociácie najmenej dvakrát do roka.

Prezídium je štatutárny orgán asociácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Je volené na obdobie jedného roka a má minimálne 5 členov.

Prezident asociácie stojí v čele asociácie a zastupuje ju navonok. Je volený na dobu jedného roka. Zvoláva valné zhromaždenie a rokovania prezídia.