Stanovy AZAH

Stanovy Asociácie zábavy a hier

Preambula

Záujmové združenie právnických osôb Asociácia zábavy a hier (ďalej len ,,asociácia“) bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 5. mája 1993 v Bratislave (pod pôvodným názvom Asociácia firiem, distribútorov, výrobcov a prevádzkovateľov výherných a hracích prístrojov).

Asociácia nadobudla právnu subjektivitu dňa 11. júna 1993 zápisom do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava.

Valné zhromaždenie asociácie na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválilo nové znenie stanov asociácie s účinnosťou odo dňa ich schválenia, ktorými nahrádza v celom rozsahu stanovy asociácie zo dňa 5. októbra 2016.

Článok 1
Názov, sídlo, právna forma asociácie

1.1 Názov asociácie: Asociácia zábavy a hier
1.2 Skrátený názov asociácie: AZAH
1.3 Sídlo asociácie: Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
1.4 Asociácia je záujmovým nezávislým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti niektorých hazardných hier založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Asociácia je právnickou osobou, ktorá je zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom OVVS 56/1993-TA.

Článok 2
Predmet činnosti asociácie

2.1 Asociácia je profesionálne združenie výrobcov, distribútorov a prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí sú zaregistrovaní na území Slovenskej republiky a majú k tejto činnosti riadne oprávnenie (ďalej členovia asociácie).
2.2 Členovia asociácie sa združujú za účelom:
– vzájomnej spolupráce, výmeny informácií, presadzovania spoločných záujmov navonok,
– vnútorného dohľadu nad dodržiavaním danej právnej úpravy prevádzkovania hazardných hier,
– ochrany prevádzkovateľov hazardných hier pred nečestnou súťažou, najmä prevádzkovaním nepovolených hazardných hier, alebo nepovolenými hrami,
– právnej a odbornej podpory,
– mimosúdneho riešenia vzájomných nezhôd a spolupráce pri riešení právnych sporov medzi prevádzkovateľmi,
– spolupráce a jednania so zastupiteľskými orgánmi, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy a to najmä pri tvorbe legislatívy v tejto oblasti,
– koordinácie charitatívnej činnosti a organizovania propagačnej činnosti.

Článok 3
Trvanie asociácie

3.1 Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 4
Vznik členstva v asociácii

4.1 Asociácia je právnickou osobou, ktorej členmi môžu byť právnické osoby so sídlom na území SR alebo v inom členskom štáte.
4.2 Členstvo v asociácii vzniká zápisom do zoznamu členov asociácie.
4.3 Podmienky zápisu do zoznamu členov asociácie:
1/ Sídlo uchádzača na území SR alebo v inom členskom štáte.
2/ Podnikateľská činnosť v odbore hazardných hier.
3/ Podanie žiadosti o prijatie do asociácie.
4/ Rozhodnutie prezídia o prijatí uchádzača za člena asociácie.
5/ Uhradenie stanoveného poplatku.
4.4 Náležitosti k žiadosti o prijatie:
1/ Výpis z obchodného registra.
2/ Prehlásenie uchádzača, že sa oboznámil so stanovami asociácie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
4.5 Prijatie uchádzača.
1/ O prijatí člena asociácie rozhoduje prezídium asociácie na základe prihlášky, ktorú predkladá uchádzač prostredníctvom kancelárie asociácie. Vzor prihlášky je uvedený v prílohe stanov. V prípade neprijatia za člena asociácie prezídiom je uchádzač oprávnený obrátiť sa na valné zhromaždenie, aby rozhodlo o jeho prihláške.
2/ Na prijatie za člena asociácie nie je právny nárok. Prezídium nie je viazané žiadnou lehotou, v ktorej má o prihláške uchádzača o členstvo rozhodnúť a je oprávnené prihlášku záujemcu o členstvo odmietnuť bez uvedenia dôvodu.

Článok 5
Zánik členstva v asociácii

5.1 Členstvo v asociácii zaniká vyčiarknutím zo zoznamu členov asociácie. Prezídium o vyčiarknutí rozhoduje na základe:
1/  žiadosti člena asociácie,
2/  vylúčenia člena z asociácie
5.2 Podnet na vylúčenie člena z asociácie môže podať len člen asociácie. O vylúčení rozhoduje prezídium. Dôvodom vylúčenia je hrubé porušenie stanov asociácie. Člen asociácie má právo požiadať do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia o vylúčení prostredníctvom prezídia valné zhromaždenie o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie valného zhromaždenia je konečné.
5.3 Člen, ktorého členstvo bolo platne ukončené, nemá nárok na vyrovnací podiel na majetku asociácie a nemá právo žiadať akékoľvek majetkové vysporiadanie.

Článok 6
Práva a povinnosti členov asociácie

6.1 Všetci členovia asociácie majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti.
6.2 Práva člena asociácie:
1/   Zúčastňovať sa valného zhromaždenia asociácie, vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam a predkladať návrhy.
2/   Voliť do orgánov asociácie a byť volený.
3/   Podieľať sa podľa svojich možností na činnosti asociácie.
4/   Nahliadať do zoznamu členov asociácie.
5/   Nechať sa zastupovať na všetkých rokovaniach asociácie splnomocneným zástupcom.
6/   Byť informovaný o všetkých podstatných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou asociácie.
6.3 Povinnosti člena asociácie
1/   Rešpektovať stanovy asociácie.
2/   Rešpektovať rozhodnutia orgánov asociácie.
3/   Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno asociácie.
4/   Uhradiť stanovené poplatky.
5/   Zachovávať kolegiálne vzťahy ku všetkým členom asociácie.
6/   V prípade nedorozumenia s iným členom  asociácie vynaložiť všetko možné úsilie k zmierovaciemu riešeniu.

Článok 7
Orgány asociácie

7.1 Orgánmi asociácie sú:
1/ Valné zhromaždenie
2/ Prezídium, prezident
3/ Revízna a Zmierovacia komisia

Článok 8
Valné zhromaždenie

8.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. Valné zhromaždenie je oprávnené:
1/  Konať a rozhodovať o všetkých otázkach asociácie.
2/  Voliť a odvolávať prezidenta asociácie.
3/  Voliť a odvolávať členov prezídia asociácie.
4/  Voliť a odvolávať členov revíznej komisie asociácie.
5/  Voliť a odvolávať členov zmierovacej komisie asociácie.
6/  Schvaľovať rozpočet a záverečnú účtovnú správu.
7/  Stanoviť výšku základných poplatkov.
8/  Rozhodovať o nadobudnutí a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku nad 7 000 Eur.
9/  Meniť stanovy asociácie.
10/  Rozhodovať o zániku asociácie a spôsobe jej likvidácie. Vymenovať likvidátora.
11/  Preskúmavať  na žiadosť, odôvodnenosť neprijatia žiadateľa za člena asociácie.
12/  Preskúmavať na žiadosť, odôvodnenosť vylúčenia člena asociácie.
8.2 Zvolávanie valného zhromaždenia:
1/  Riadne valné zhromaždenie zvoláva prezident asociácie najmenej dvakrát do roka. Prvé riadne valné zhromaždenie v roku musí byť zvolané do konca mesiaca jún príslušného roku. Prezident je povinný zvolať valné zhromaždenia do jedného mesiaca po tom, čo bol o to písomne požiadaný nadpolovičnou väčšinou členov asociácie. Pokiaľ prezident na uvedenú žiadosť valné zhromaždenie nezvolá, je oprávnený ho zvolať ktorýkoľvek člen asociácie.
2/  Členovia asociácie musia byť pozvaní na valné zhromaždenie písomne, najneskôr 10 dní pred jeho konaním.
8.3 Rokovanie valného zhromaždenia:
1/ Valnému zhromaždeniu predsedá prezident, alebo ním stanovený zástupca.
2/ Predseda je povinný zaistiť vypracovanie zápisu z rokovania. Zápis musí obsahovať všetky prijaté opatrenia a rozhodnutia.
3/ Účastníci rokovania sa zapisujú do prezenčnej listiny.
4/ Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná aspoň jedna tretina všetkých členov. K voľbe a odvolaniu prezidenta a prezídia, k zmene stanov a rozhodnutiu o zániku asociácie je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
5/ Valné zhromaždenie hlasuje verejne. Tajným alebo verejným hlasovaním volí a odvoláva valné zhromaždenie prezidenta a rozhoduje o zániku asociácie. Na návrh účastníka môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že sa bude tajne hlasovať aj o inom návrhu.
6/ Návrh je schválený, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
7/ Pokiaľ je navrhnuté hlasovanie o návrhu, ktorý vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov asociácie a prítomných účastníkov je menej, valné zhromaždenie sa preruší. Jeho pokračovanie zvoláva prezident najneskôr do troch týždňov, o čom písomne vyrozumie neprítomných členov asociácie, spolu s upozornením o návrhu, o ktorom sa má hlasovať. V prípade, že ani na pokračovaní valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov asociácie, rozhoduje o prijatí návrhu, o ktorom bolo hlasovanie odložené, aspoň jedna tretina všetkých členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
8/ Valné zhromaždenie môže hlasovať o uzneseniach a schvaľovať ich aj prostredníctvom e-mailu „per rollam“. Predseda valného zhromaždenia zašle v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia všetkým členom valného zhromaždenia s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Člen valného zhromaždenia hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú určí predseda valného zhromaždenia, pričom okrem výslovného súhlasu musí jeho hlasovanie obsahovať aj presné znenie schvaľovaného rozhodnutia. V prípade, že sa člen valného zhromaždenia nevyjadrí v stanovenej lehote, prihliada sa na to, ako keby sa takýto člen zdržal hlasovania. Predseda valného zhromaždenia je povinný výsledky hlasovania „per rollam“ v elektronickej podobe oznámiť všetkým členom valného zhromaždenia najneskôr do 48 hodín (štyridsaťosem hodín) od uplynutia lehoty na hlasovanie a je povinný zdokumentovať výsledky každého hlasovania. O hlasovaní valného zhromaždenia ,,per rollam“ je predseda povinný vyhotoviť zápis.

Článok 9
Prezídium, prezident

9.1 Prezídium:
1/ Je výkonný orgán asociácie.
2/ Za člena prezídia môže byť zvolená len právnická osoba, ktorá je držiteľom platnej individuálnej licencie v zmysle zákona o hazardných hrách.
3/ Členstvo v prezídiu zaniká uplynutím volebného obdobia, odvolaním, rezignáciou, skončením platnosti alebo odňatím individuálnej licencie.
4/ Prezídium je volené na obdobie jedného roka.
5/ Prezídium má minimálne 5 členov.
6/ Prezídium je oprávnené rozhodovať o všetkých záležitostiach asociácie s výnimkou vecí uvedených v článku 8 ods. 8.1 bod 2-12.,
7/ V prípade rezignácie, alebo úmrtia prezidenta asociácie menuje prezídium člena prezídia, ktorý  zvolá valné zhromaždenie, bude ho riadiť do zvolenia nového prezidenta. V tomto prípade má takto zastupujúci člen prezídia všetky práva prezidenta asociácie.
8/ Schôdzu prezídia zvoláva prezident asociácie podľa potreby, minimálne však 1x za pol roka, alebo kedykoľvek na žiadosť člena prezídia.
9/ Schôdza prezídia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov prezídia.
10/ O návrhoch sa rozhoduje verejným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
11/ Prezident alebo ním poverený člen prezídia zaistí vypracovanie zápisu z rokovania prezídia. Zápis musí obsahovať všetky prijaté rozhodnutia.
12/ Prezídium môže hlasovať o uzneseniach a schvaľovať ich aj prostredníctvom e-mailu „per rollam“. Prezident zašle v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia všetkým členom prezídia s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Člen prezídia hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú určí prezident, pričom okrem výslovného súhlasu musí jeho hlasovanie obsahovať aj presné znenie schvaľovaného rozhodnutia. V prípade, že sa člen prezídia nevyjadrí v stanovenej lehote, prihliada sa na to, ako keby sa takýto člen zdržal hlasovania. Prezident je povinný výsledky hlasovania „per rollam“, v elektronickej podobe oznámiť všetkým členom prezídia najneskôr do 48 hodín (štyridsaťosem hodín) od uplynutia lehoty na hlasovanie a je povinný zdokumentovať výsledky každého hlasovania. O hlasovaní prezídia ,,per rollam“ je prezident povinný vyhotoviť zápis.
13/ Prezídium môže prijímať ekonóma asociácie. Ekonóm zodpovedá za riadne hospodárenie s prostriedkami asociácie. Na prvom riadnom zhromaždení v roku ekonóm predloží záverečnú účtovnú správu a návrh rozpočtu.
9.2 Prezident asociácie:
1/ Prezident asociácie je štatutárnym orgánom asociácie, stojí v jej čele a zastupuje ju navonok. Podpisuje tak, že k názvu asociácie pripojí svoj podpis.
2/ Prezident asociácie je volený na dobu jedného roka. Jeho funkčné obdobie končí uplynutím volebného obdobia, odvolaním, rezignáciou, alebo úmrtím. V prípade uplynutia funkčného obdobia zostáva prezident vo funkcii do zvolenia nového prezidenta.
3/ Prezident zvoláva valné zhromaždenie a rokovania prezídia.
4/ Na riadnom valnom zhromaždení prezident podá správu o stave asociácie za uplynulé obdobie.
5/ Prezident riadi schôdzu prezídia.
6/ Prezident môže v zaneprázdnenom období poveriť svojím zastupovaním iného člena prezídia.

Článok 10
Revízna a zmierovacia komisia

10.1 Revízna komisia:
1/ Pre kontrolu hospodárenia asociácie môže valné zhromaždenie zvoliť revíznu komisiu.
2/ Revízna komisia je trojčlenná a volí si svojho predsedu. Revízna komisia má prístup ku všetkým dokladom asociácie. O svojej činnosti a zisteniach podáva komisia správu valnému zhromaždeniu.
10.2 Zmierovacia komisia:
1/ K odstráneniu prípadných nezhôd medzi členmi asociácie môže valné zhromaždenie zvoliť zmierovaciu komisiu. Zmierovacia komisia je trojčlenná a volí si svojho predsedu.
2/ Zmierovacia komisia zahajuje konanie na písomný návrh člena asociácie /navrhovateľ/.  V písomnom návrhu musí člen asociácie uviesť podstatné okolnosti svojho návrhu.
3/ Na žiadosť zmierovacej komisie je druhý člen asociácie /odporca/ povinný sa k tvrdeniu v uvedenom návrhu písomne vyjadriť v lehote, ktorá mu bude zmierovacou komisiou stanovená.   Lehota nesmie byť kratšia ako 14 dní.
4/ Navrhovateľ a odporca sú povinný sa dostaviť ku konaniu zmierovacej komisie, na ktorú budú  pozvaní.
5/ Zmierovacia komisia po vyšetrení spornej záležitosti vydá odporú
anie k riešeniu sporu, ktoré doručí obom stranám.
6/ Zmierovacia komisia môže rozhodnúť, že o prípade bude informované valné zhromaždenie.
7/ Zmierovacia komisia môže navrhnúť vylúčenie člena asociácie, ak jeho konanie možno považovať za hrubé porušenie týchto stanov.
8/ Člen asociácie nie je povinný podrobiť sa zmierovaciemu konaniu, pokiaľ je zrejmé, že by prejednávaním veci mohlo utrpieť jeho obchodné tajomstvo.

Článok 11
Hospodárenie asociácie

11.1 Asociácia je záujmové združenie, ktoré môže vyvíjať aj hospodársku činnosť. Príjmom sú poplatky vyplývajúce z predmetu činnosti.
11.2 Príjmy, hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve asociácie ako aj iné práva, dlhy a pohľadávky tvoria majetok asociácie. Za správu majetku zodpovedá prezídium. Prezídium nakladá s majetkom tak, aby asociácia neutrpela škodu a v súlade so schváleným rozpočtom. Prezídium zodpovedá za evidenciu majetku asociácie.

Článok 12
Zánik asociácie

12.1 Asociácia zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý po zániku asociácie vykoná likvidáciu majetku.
12.2 Likvidátor vykoná súpis aktív a pasív ku dňu zahájenia likvidácie. Potom vykoná vysporiadanie záväzkov a pohľadávok. V prípade, že po tomto vysporiadaní zostanú asociácii aktíva, zaistí likvidátor ich rozdelenie medzi členov zaniknutej asociácie. Peňažné prostriedky budú rozdelené medzi bývalých členov asociácie v pomere uhradených poplatkov.
12.3 Asociácia zaniká dňom výmazu z registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

13.1 Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.
13.2 Meniť a dopĺňať stanovy možno len spôsobom určeným v týchto stanovách.
13.3 Asociácia vykonáva svoju činnosť v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
13.4 Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými relevantnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Piešťanoch, 10. novembra 2022

Ing. Jana Kelementová
prezident Asociácie zábavy a hier

Stiahnite si stanovy Asociácie zábavy a hier