Dotknuté osoby

Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a

a) ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,

b) ktorá sama požiadala o vylúčenie,

c) ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,

d) ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium

e) ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách (od 1. januára 2021),

f) ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné (od 1. januára 2021),

g) voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy (od 1. januára 2021).

Dotknutá osoba v súvislosti s RVO má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

a) právo na prístup k osobným údajom– právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov v RVO,

b) právo na opravu osobných údajov–  s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií v RVO,

c) právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)– právo požiadať o vymazanie osobných údajov z RVO majú len tie osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách,

d) právo podať návrh na začatie konania– každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava,

e) ostatné práva dotknutej osoby sú obmedzené zákonom o hazardných hrách. Všeobecné práva dotknutej osoby a ostatné informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov nájdete na webe správcu registra.

Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s RVO je možné doručiť správcovi registra osobne, v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom alebo v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého správca registra vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa.

Formulár žiadosti dotknutej osoby v súvislosti s RVO je zverejnený na webovom sídle správcu registra a nájdete ho na tomto odkaze.