Stanoviská a usmernenia

Dokumenty na stiahnutie:

24.10.2019

Metodické pokyny (príspevky, odvody, iné pokyny a usmernenia, FAQ)

24.10.2019

Registre, zoznamy a číselníky

24.10.2019

Elektronické formuláre – XSD schémy a informácie k eFormulárom

20.8.2019

RVO – žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách (formulár s manuálom)

17.7.2019

RVO – žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom

17.7.2019

RVO – žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb

17.7.2019

Usmernenie k vyúčtovaniu odvodov do ŠR a rozpočtov obcí

18.6.2019

Vzory tlačív a elektronické formuláre

17.6.2019

Usmernenie k vyúčtovaniu a úhrade mesačného príspevku

29.5.2019

Vyhláška č. 142/2019 (požiadavky na technické zariadenia a systémy)

27.5.2019

Vyhláška č. 134/2019 (predkladanie údajov a vzory tlačív)

17.4.2019

Metodické usmernenie – vyúčtovanie a úhrada mesačného príspevku

28.2.2019

Odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky k zákonu č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách

13.12.2018

Usmernenie k postupu overovania fyzických osôb evidovaných v Registri vylúčených osôb

24.9.2018

Postupy a návody k predkladaniu údajov pre Finančnú správu SR – upravené

9.7.2018

Postupy a návody k predkladaniu údajov pre Finančnú správu SR

18.4.2017

Odpovede Ministerstva financií SR na najčastejšie otázky

28.10.2013

Metodické usmernenie Ministerstva financií SR k zákonu o správnych poplatkoch

25.10.2013

Vyjadrenie Ministerstva financií SR pre Mestský úrad Prievidza

Stanovisko Ministerstva financií SR pre Finančnú správu SR

4.2.2013

Stanovisko Ministerstva financií SR k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti