VZN mesta Galanta o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier

Mesto Galanta zverejnilo dňa 08. septembra 2016 na svojej úradnej tabuli Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta. K návrhu mohla každá fyzická a právnická osoba uplatniť pripomienku najneskôr do 20. septembra 2016.

Mestské zastupiteľstvo Galanta na svojom zasadnutí 29. septembra 2016 schválilo VZN č. 8/2016 s účinnosťou od 18. októbra 2016.

Podnikatelia, ktorých sa VZN týka, môžu do skončenia platnosti licencií udelených Ministerstvom financií SR naďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti.

Stiahnite si znenie VZN č. 8/2016

Späť na hlavnú stránku