Zavádzanie nových 50€ bankoviek

Pre zapožičanie nových bankoviek €50 ES2 platia rovnaké pravidlá, ako po minulé roky pri zapožičaní bankoviek €10 ES2 a €20 ES2.

Spoločnosti pracujúce so zariadeniami na testovanie bankoviek si môžu požičať nové bankovky (maximálne 1600 ks) z 8 rôznych tlačiarní.  Podmienkou je podpísanie „Zmluvy o výpožičke so zábezpekou“ a následné deponovanie zábezpeky na účet NBS v sume rovnajúcej sa súčtu nominálnych hodnôt zapožičaných bankoviek.

Zapožičané bankovky môžu byť použité na testovanie zariadení v interných priestoroch, ako aj mimo interných priestorov na mieste, kde sú umiestnené testované zariadenia. Je však potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné požiadavky na uskladnenie, prepravu a manipuláciu s bankovkami, ktoré sú uvedené v zmluve s NBS.

NBS súčasne ponúka možnosť otestovať zariadenia s novými bankovkami €50 ES2 priamo u nich v centrále Národnej banky Slovenska. V prípade záujmu dostanú záujemcovia počas celého dňa (max. do 15:00 hod) k dispozícii bankovky a za prítomnosti zamestnancov NBS budú môcť ľubovoľne testovať všetky zariadenia, ktoré prinesú do NBS. Na testovane budú pripravené bankovky 50€ ES2 zo všetkých 8 tlačiarní, pričom z každej tlačiarne budú k dispozícií 3 balíčky bankoviek (z 3 etáp tlače) po 100 ks, oficiálny balíček unfit bankoviek a ECB balíček reprodukcií bankoviek tzv. „additional documents“. Testovanie bude plne v réžii záujemcov o testovanie bankoviek, NBS nevykonáva žiaden oficiálny test zariadení a ani nevytvára z priebehu testovania žiaden záznam.

V prípade záujmu o testovanie v NBS treba kontaktovať pána Dušana Rojeka telefonicky (02/57872709) alebo mailom (dusan.rojek@nbs.sk) a dohodnúť termín testovania, prípadne požiadať o prípravu a zaslanie zmluvy o výpožičke so zábezpekou.

Stiahnite si Materiál o hlavných termínoch zavedenia novej 50€ ES2 bankovky do obehu

Stiahnite si Dokument o novej 50€ ES2 bankovke, kde sú všetky informácie týkajúce sa nových eurobankoviek

Späť na hlavnú stránku