Výklad MF SR k ustanoveniu § 38 ods. 3 Zákona o hazardných hrách

§ 38 ods. 3 znie:

Nápisom „herňa“ môže prevádzkovateľ hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo „herňa“ súčasťou jeho obchodného mena. Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne, nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov.

MF SR poskytlo k citovanému ustanoveniu zákona nasledovný názor:

,,Logo pivovaru možno považovať vo vzťahu k zákonu 147/2001 Z. z. o reklame ako reklamu na podávanie alkoholických nápojov z dôvodu, že podľa § 2 ods. 1 písm. a) citovaného zákona sa reklamou rozumie predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.“

V zmysle ustanovenia § 58m ods. 13 sú prevádzkovatelia hazardnej hry povinní do 31. marca 2017 upraviť vzhľad herne podľa § 38 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2017.

Späť na hlavnú stránku