Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto

 

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zasadnú dňa 28. marca 2017 o 09:00 hod. v Staromestskej sieni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Odkaz na pozvánku

Prvým bodom plánovaného programu je Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. …/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Jeho celé znenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Druhým bodom plánovaného programu je Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . .. ./2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb, ktorý úzko súvisí s prvým bodom programu.
Jeho celé znenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Oba návrhy VZN sú zverejnené na úradnej tabuli. Fyzická a právnická osoba môže do 23. marca 2017 podať pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronickej na adresu zuzana.ligasova@staremesto.sk alebo ústne do zápisnice v kancelárii JUDr. Zuzany Ligasovej, PhD. č. 305.

Zdroj: www.staremesto.sk

Späť na hlavnú stránku