Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava

Poslanci mestského zastupiteľstva zasadnú dňa 30. marca 2017 o 08:30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Odkaz na pozvánku

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestniť na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava herňu je tretím bodom programu a materiál bude prerokovaný o 10:00 hod.

Kompletný materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva k vyššie spomínanému bodu si môžete prečítať na tomto odkaze

Späť na hlavnú stránku