Pripomienky k Návrhu VZN Bratislava – Staré Mesto

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto mali v stredu 28. marca 2017 rokovať o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. …/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Poslanci odložili rokovanie na aprílové zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 21. apríla 2017 o 9:00 hod. v Staromestskej sieni Miestneho úradu.

Odkaz na pozvánku

Na úradnej tabuli bol dňa 29. marca 2017 zverejnený návrh VZN č. …/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Odkaz na Návrh VZN

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia do 10 dní od jeho zverejnenia v písomnej forme, elektronickej na adresu zuzana.ligasova@staremesto.sk alebo ústne do zápisnice v kancelárii JUDr. Zuzany Ligasovej, PhD. č. 305.

Späť na hlavnú stránku