VZN o otváracích hodinách Turčianske Teplice

Poslanci mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2017 schválili Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. …/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Turčianske Teplice.

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia.

Celé znenie VZN č. 2/2017 si môžete prečítať na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku