Postupy a návody k predkladaniu údajov prevádzkovateľmi HH

Finančná správa poukázala na nesprávne vyplňovanie tlačiva prevádzkovateľmi hazardných hier, ktorí majú povinnosť predkladať údaje o vkladoch a výhrach v zmysle §35 ods. 18 a ktorí využívajú na splnenie tejto zákonnej povinnosti spôsob predkladania cez portál Finančnej správy prostredníctvom tlačiva Všeobecné podanie – hazardné hry a prikladajú prílohu CSV.

Je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ vyplnil údaje v časti tlačiva Údaje o vkladoch, výhrach a odvode § 37 ako sumár údajov za jednotlivé zariadenia predkladaných v priloženom súbore vo formáte CSV (oddelený čiarkami) a k podaniu priložil povinnú prílohu v predpísanej vopred určenej štruktúrovanej tabuľke, vybral si formát CSV (oddelený čiarkami).

V prípade nevyplnenia sumárnych údajov pokladá/bude pokladať Finančná správa SR takéto podanie za nesprávne vyplnené resp. neúplné, nakoľko nie je vyplnené v súlade s Poučením (Postupom). Ak sumárne údaje v tejto časti prevádzkovateľ nevyplní, podanie systém technicky vyhodnotí ako „nulové“ a takto ho aj spracuje.

Postupy a návody k predkladaniu údajov prevádzkovateľmi HH si môžete prečítať na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač

Miestne zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač zasadalo 27. septembra 2016.

Jedným z bodov programu bol aj Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktoré dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Lamač č. 5/20115 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač.

Návrh VZN dopĺňa v súčasnosti platné VZN o § 4a „Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry“ a znie:

„Prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry1 sa určuje takto:
pondelok až nedeľa od 07.00 h do 22:00 h“

Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s nariadením, sú povinní odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia upraviť prevádzkovú dobu svojich prevádzkarní.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.

Stiahnite si VZN č. 1/2016

Späť na hlavnú stránku

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač

Miestne zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač zasadalo 27. septembra 2016.

Jedným z bodov programu bol aj Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktoré dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Lamač č. 5/20115 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Lamač.

Návrh VZN dopĺňa v súčasnosti platné VZN o § 4a „Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry“ a znie:

„Prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry1 sa určuje takto:
pondelok až nedeľa od 07.00 h do 22:00 h“

Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s nariadením, sú povinní odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia upraviť prevádzkovú dobu svojich prevádzkarní.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.

Stiahnite si VZN č. 1/2016

Späť na hlavnú stránku