Doplňujúca informácia k podávaniu žiadostí o udelenie/zmenu licencie

Novela zákona o e-Governmente so sebou priniesla aj povinnosť elektronickej komunikácie pre mestá a obce.

Nakoľko k žiadosti o udelenie/zmenu individuálnej licencie je žiadateľ povinný priložiť tzv. vyjadrenie mesta, resp. obce, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať ako postupovať v nasledovných modelových situáciách:

  1. Obec/mesto elektronicky zašle žiadateľovi správu do jeho e-schránky na portáli www.slovensko.sk, ktorá neobsahuje prílohu (samotné vyjadrenie) alebo priloží prílohu, ktorá však nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (tzv. ZEP-om).

    V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na príslušnú obec/mesto a žiadať opakované doručenie originálu vyjadrenia (ošetrený pečiatkou a podpisom) poštovou zásielkou alebo elektronickou poštou so ZEP-om.

  2. Obec/mesto elektronicky zašle žiadateľovi správu s prílohou, ktorá je podpísaná ZEP-om.

    V tomto prípade je potrebné vytlačiť prílohu, manuálne na tento dokument dopísať dátum doručenia do elektronickej schránky a poznámku, že dokument bol podpísaný ZEP-om. Tento vytlačený dokument žiadateľ priloží k žiadosti. Následne je potrebné prílohu, ktorá bola žiadateľovi doručená do elektronickej schránky, preposlať na mailovú schránku príslušnému pracovníkovi ministerstva. Tento krok je potrebný k overeniu zaručeného elektronického podpisu obce/mesta ministerstvom, resp. k tomu, aby vyjadrenie, ktoré je priložené k žiadosti spĺňalo všetky požadované náležitosti úradnej listiny.

Späť na hlavnú stránku