Kvízomaty

Problematika tzv. KVÍZOMATOV, ktoré sa začínajú objavovať na našom trhu, je čoraz aktuálnejšia.

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách definuje hazardné hry ako aj podmienky ich prevádzkovania. Na to aby, prevádzkovateľ mohol prevádzkovať hazardnú hru, musí mať udelenú licenciu a v neposlednom rade musí dodržiavať ustanovenia zákona o hazardných hrách.

Nakoľko KVÍZOMATY v sebe nesú prvky hazardnej hry, ich prevádzkovanie bez udelenia licencie je protizákonné.

Zákon o hazardných hrách v §55 a nasl. definuje pokuty za priestupky v oblasti prevádzkovania ako aj propagovania hazardných hier alebo súvisiacich činností.

Priestupku sa dopúšťa aj osoba, ktorá:

– propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona,

– prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona.

Pokuty za spomenuté priestupky sa pri fyzických osobách šplhajú až do výšky 250 000 €, pri právnických osobách je horná hranica uloženia pokuty za správny delikt až 500 000 €.

Pokiaľ osoba prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona je spodná hranica pokuty za tento priestupok 15 000€.

Obchodní zástupcovia, ktorí sa snažia rozšíriť KVÍZOMATY na našom trhu, presviedčajú nielen prevádzkovateľov, ale aj našich obchodných partnerov (predovšetkým majiteľov priestorov), aby vo svojich prevádzkach umiestnili tieto zariadenia. Odvolávajú sa na legálnosť týchto zariadení v Čechách či Poľsku. U nás však platí zákon o hazardných hrách č. 171/2005 Z. z. a ten priestupky prísne trestá aj vyššie spomínanou najnižšou sadzbou 15 000€.

Dostala sa k nám informácia, že orgány dozoru už začali voči niekoľkým prevádzkovateľom kvízomatov správne konania. Ich výsledkom by mali byť spomínané pokuty vo výške 15 000 €. Vzhľadom k tomu, že nemáme možnosť overenia informácie o udelených pokutách, za jej relevantnosť asociácia nezodpovedá.

Prosíme Vás, vezmite na vedomie túto informáciu a sprostredkujte ju aj svojim obchodným partnerom. V tomto smere je zákon o hazardných hrách nekompromisný.

Späť na hlavnú stránku