Informácia k podávaniu žiadostí

Vzhľadom na blížiaci sa termín podávania žiadostí o udelenie/zmenu individuálnej licencie dovoľujeme si upozorniť všetkých prevádzkovateľov na niekoľko bodov súvisiacich s podávaním týchto žiadostí:

  • s účinnosťou od 1. januára 2018 bude možné prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier výlučne v herni, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 2 písm. o), § 38 ods. 4 a § 35 ods. 24 (v znení účinnom od 1. januára 2018) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách (ďalej len zákona o hazardných hrách).
  • v zmysle §20 ods. 1 zákona o hazardných hrách žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať iba akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má zriadenú dozornú radu,
  • podľa ustanovenia § 58 ods. 23 zákona o hazardných hrách prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017, je povinný najneskôr do 31. októbra 2017 požiadať o zmenu tejto individuálnej licencie na účel jej zosúladenia s § 38 ods. 4; ak tento prevádzkovateľ hazardnej hry o takú zmenu individuálnej licencie do 31. októbra 2017 nepožiada, platnosť tejto individuálnej licencie zaniká 1. novembra 2017,
  • podľa ustanovenia § 58 m ods. 18 zákona o hazardných hrách, prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi alebo terminály videohier, a právnickej osobe, ktorej sa udelí licencia podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu pred 1. januárom 2018, zaniká platnosť tejto licencie 1. januára 2018, ak k tomuto dňu nemá všetky také prístroje, zariadenia a terminály premiestnené do herne, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 12 takých prístrojov, zariadení alebo terminálov slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier; každý taký prístroj, také zariadenie alebo takýto terminál sa považuje za jeden kus prístroja, zariadenia alebo terminálu bez ohľadu na počet hracích miest.
  • prevádzkovateľ, ktorý má udelenú individuálnu licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a terminálov videohier požiada podľa § 58m ods. 23 zákona o hazardných hrách do 31. októbra 2017 Ministerstvo financií SR, resp. príslušnú obec o zmenu individuálnej licencie za účelom jej zosúladenia s § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách, s platnosťou zmeny od 1. januára 2018. V tejto žiadosti uvedie všetky také prístroje, zariadenia a terminály, ktoré bude mať záujem prevádzkovať v herni od 1. januára 2018 (do 31. decembra 2017 sa tieto zariadenia prevádzkujú v priestoroch, uvedených v t. č. platnej individuálnej licencii). Zariadenia musia byť umiestnené len v herni, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 2 ods. o), § 35 ods. 24 (v znení účinnom od 1. januára 2018) a § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách. K žiadosti prevádzkovateľ priloží všetky relevantné prílohy a doklady podľa zákona o hazardných hrách, ktoré sa prikladajú pri udelení/zmene individuálnej licencie a uhradí príslušný správny poplatok.
  • Prevádzkovateľovi, ktorému bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017 a žiada mesto/obec o jej zmenu za účelom jej zosúladenia s § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách odporúčame pri podávaní žiadosti komunikovať najmä s príslušnými pracovníkmi daného mesta/obce.
Späť na hlavnú stránku