RVO – žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách

Fyzická osoba, ktorá chce sama požiadať o vylúčenie z účasti na hazardných hrách a chce byť zaradená do registra vylúčených osôb, môže tak urobiť prostredníctvom formulára – Žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách.

Takáto fyzická osoba zasiela údaje do registra správcovi registra (Ministerstvo financií SR)
a) v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s využitím Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo
b) v listinnej podobe zaslaním autorizovanej žiadosti; formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle správcu registra.

Pri zápise fyzickej osoby do registra na vlastnú žiadosť môže osoba zapísaná v registri požiadať o výmaz z registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise.

Formulár zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku