Pripomienky k opätovne predloženému Návrhu VZN Bratislava

Primátor Nesrovnal sa vo štvrtok 02.03.2017 stretol s petičným výborom ohľadom postupu pri opakovanom predkladaní Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Petičný výbor poveril primátora, aby predložil návrh VZN v rovnakej podobe ako po prvýkrát.

Dňa 8.marca 2017 na poslaneckom grémiu požadovali traja predsedovia poslaneckých klubov zo šiestich od pána primátora, aby predložil VZN o zákaze hazardu v nezmenenej podobe a zvyšní traja žiadali hlasovanie rozdeliť.

Primátor Nesrovnal sa napriek tomu rozhodol predložiť pôvodné VZN o plošnom zákaze hazardu. Poslanci môžu na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacím návrhom vyňať časť objektov z plošného zákazu hazardu.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený 9. marca 2017 na úradnej tabuli.

Jeho celé znenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v do 20. marca 2017 písomne na adrese:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P. O. BOX 76
850 05 Bratislava 55

alebo elektronickou poštou na adrese ciba@bratislava.sk, zjavkova@bratislava.sk

alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie miestnych daní poplatkov a licencií
Po skončení úradných hodín magistrátu môžu fyzické a právnické osoby písomné pripomienky k návrhu nariadenia odovzdať na vrátnici Primaciálneho paláca.

Zdroj: www.bratislava.sk

Späť na hlavnú stránku