Návrh VZN Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 ods. 5 a 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území Mesta Dolný Kubín.
Celé znenie navrhovaného VZN si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

Dňa 29. novembra 2016 začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu tohto nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ tohto nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 15. decembra 2016. Materiály na zasadnutie zastupiteľstva budú zverejnené do 09. decembra 2016.

Späť na hlavnú stránku