Register vylúčených osôb (RVO)

V zmysle § 34 ods. 1 Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 33 ods. 2 prvej vete.

Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a

a) ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,

b) ktorá sama požiadala o vylúčenie,

c) ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,

d) ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium,

e) ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,

f) ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,

g) voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:

a) meno, priezvisko a titul fyzickej osoby

b) rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,

c) dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,

d) dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa § 34 odseku 2,

e) dátum začatia plynutia lehoty a dátum uplynutia lehoty trvania zákazu účasti na hazardných hrách, ak ide o fyzickú osobu podľa § 34 odseku 2 písm. e).

Údaje do registra

a) o fyzickej osobe poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi a fyzickej osobe, ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné, poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie o priznaní nároku na náhradné výživné,

b) o osobe, ktorá sama požiadala o vylúčenie, poskytuje táto osoba,

c) o fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, sa poskytujú vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do registra podľa osobitného predpisu zapísaný údaj o tom, že sa tejto fyzickej osobe diagnostikovala choroba patologického hráčstva,

d) o fyzickej osobe, ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia,

e) o fyzickej osobe, voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy, poskytuje orgán činný v trestnom konaní vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa takéto trestné stíhanie začalo,

f) o fyzickej osobe, ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, vrátane informácie o skrátení lehoty trvania tohto zákazu poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze; tento súd poskytuje údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov
z informačného systému súdu. Tieto údaje poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela údaje do registra správcovi registra (Úrad pre reguláciu hazardných hier)

a) v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s kvalifikovaným elektronickým podpisom s využitím Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo

b) v listinnej podobe zaslaním/doručením autorizovanej žiadosti poštou/osobne (adresa na zaslanie žiadosti je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 9, 811 04 Bratislava); formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle správcu registra a môžete si ho stiahnuť tu.

Pri zápise fyzickej osoby do registra na vlastnú žiadosť môže osoba zapísaná v registri požiadať o výmaz z registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise. Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra ak zistí, že pominuli dôvody na tento zápis.

V zmysle § 33 ods. 3 Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách je fyzickým osobám mladším ako 18 rokov fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať.

Podľa Prechodných ustanovení § 58m ods. 15 Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných sa register vylúčených osôb zriadil s účinnosťou od 1. januára 2019.

Informačný systém Register vylúčených osôb (IS RVO)

Účelom IS RVO je viesť v elektronickej podobe register fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách v zmysle legislatívy a zabezpečiť on-line lustráciu osoby pri návšteve prevádzky hazardnej hry na základe jej identifikácie s výsledkom stotožnený/nestotožnený s vylúčenou osobou.

Používateľmi IS RVO sú:

 • Správca IS RVO (ÚRHH – Odbor licencií a správy odvodov a príspevkov)

 • Prevádzkovateľ IS RVO (DataCentrum)

 • Prevádzkovateľ hazardnej hry – poverené osoby prevádzkovateľa HH

 • Orgán dozoru – poverené osoby Finančnej správy

  Register vylúčených osôb bol prevádzkovateľom HH sprístupnený prostredníctvom modulu WebPortál RVO dostupným z internetu (nezávislý na platforme na strane klientskych počítačov, resp. koncových zariadení, kompatibilný s bežne používanými internetovými prehliadačmi), resp. prostredníctvom webového aplikačného rozhrania Web API.

  Portál má pre prevádzkovateľov HH sprístupnenú funkčnosť:

  – na lustráciu konkrétnej osoby (hráča) na základe mena, priezviska a rodného čísla (resp. dátumu narodenia, ak nie je pridelené rodné číslo) s následným potvrdením.

  Ďalšia funkčnosť portálu:

  – zadanie hlásenia pre podporu IS RVO

  – oznamy o plánovaných odstávkach systému

  – dôležité oznamy pre prevádzkovateľov.

  Pre prihlásenie sa do WebPortálu RVO bolo každému prevádzkovateľovi na každú jeho prevádzku vygenerované prihlasovacie meno a pridelený OTP Token (v počte 2 ks na prevádzku, z toho 1 ks ako záložný). Po autentifikácii zodpovednej osoby prevádzkovateľa HH za danú prevádzku do WebPortálu RVO (zadanie prihlasovacieho mena a kódu vygenerovaného OTP Tokenom) vykoná zodpovedná osoba lustráciu fyzickej osoby na základe zadania stanovených údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené). Na základe vráteného výsledku z IS RVO (stotožnený/nestotožnený) zodpovedná osoba prevádzkovateľa HH konkrétnej osobe umožní resp. neumožní vstup do herne.