Bratislava – Mestské zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu nevyhovelo protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 30. marca 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Prokurátor je tak oprávnený podať žalobu na súd.

Späť na hlavnú stránku