Pripomienky k návrhu VZN Bratislava

Dňa 26. januára 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Poslanci prijali uznesenie č. 717/2017, ktorým mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada primátora, aby zverejnil do 31. januára 2017 návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude úplne zakazovať umiestnenie herní vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na 27. januára na úradnej tabuli.

Jeho celé znenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v do 06. februára 2017 písomne na adrese:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P. O. BOX 76
850 05 Bratislava 55

alebo elektronickou poštou na adrese ciba@bratislava.sk, zjavkova@bratislava.sk

alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie miestnych daní poplatkov a licencií.

Zdroj www.bratislava.sk

Späť na hlavnú stránku